termer

Som med alla företag som också arbetar online har Peak Studios även allmänna villkor. Vi har försökt göra detta så litet och tydligt som möjligt. Å ena sidan tjänar dessa till att skydda oss som entreprenör och å andra sidan till att skydda tredje parts rättigheter.

§ 1 Alla tjänster, leveranser, leveranser och returer utförs på kundens bekostnad och risk. Kunden är den som initierat utförandet av beställningen - skriftligen eller muntligen - även om fakturan utfärdas till tredje man på dennes begäran, dvs han är fullt ansvarig vid sidan av tredje man för fakturabeloppet. Om beställningen görs i tredje parts namn och för räkning ska entreprenören uttryckligen informeras om detta när beställningen görs. Det finns ingen skyldighet för entreprenören att kontrollera beställningslämnarens behörighet.

 

1a § Alla tjänster som tillhandahålls kunden måste kontrolleras för korrekthet av kunden. Tystnad här är lika med frigörelse. Entreprenören påtar sig inget ansvar för eventuella skador till följd av bristande besiktning från beställarens sida.

 

§ 2 Entreprenören är endast skyldig att skriftligen bekräfta beställningen om detta uttryckligen begärs av beställaren.

 

§ 3 Om skyddade verk, musik eller språk används inom beställningarna på kundens begäran ansvarar kunden för att klargöra alla eventuella rättigheter för tredje part. Entreprenören är inte skyldig att kontrollera i vilken utsträckning innehållet i beställda arbeten bryter mot lagstadgade bestämmelser. Om så är fallet är klienten ansvarig för alla uppkomna nackdelar eller skador.

 

§ 4 Ansvar för efterlämnat ljud- och bildmaterial kan endast påtas upp till bärarmaterialets materialvärde och endast upp till högst 3 månader efter fakturering.

 

§ 5 Kunden ansvarar för bearbetningsskador på tredje parts band- och videoinspelningar upp till bärarmaterialets materiella värde.

§ 6 Om kunden tillhandahåller oåterkalleliga eller svåra att ersätta ljud- och bildupptagningar för bearbetning, presentation eller liknande, ligger risken, vid behov även ingående av försäkring för det materiella värdet och även påbörjande av framställning av säkerhetskopior, på kund.

 

§ 7 Förmedlande verksamhet, såsom mottagande och leverans av leveranser från och till kopieringsanläggningarna, post- och järnvägsexpeditioner, anskaffning av högtalare, skådespelare etc., utförs alltid i uppdragsgivarens namn och för räkning, såvida det inte uttryckligen sker föremål för en produktions- eller bearbetningsorder , även om entreprenören inte uttryckligen påpekar detta. Entreprenören påtar sig inget ansvar eller garanti för sådan förmedlingsverksamhet.

 

§ 8 Deadline-åtaganden för bearbetnings- och produktionsprocesser görs efter bästa kunskap och övertygelse, men utan garanti. I händelse av förseningar orsakade av tredje parts tjänsteleverantörer, kopieringsanläggningar etc. tar vi inget ansvar.

 

§ 9 För förseningar orsakade av entreprenörens fel under en bearbetnings- eller tillverkningsprocess är denne endast ansvarig upp till beloppet av det personliga bidrag som förseningen orsakat. Externa tjänster och indirekta skador ingår inte i ansvaret. Om inga särskilda prisavtal träffas, ska entreprenörens listpriser som gäller på leveransdagen anses vara överenskomna. Priser och prislistor kommer att göras tillgängliga när som helst på begäran.

 

§ 10 Om det krävs externa tjänster i samband med utförandet av en order, det vill säga tjänster som inte kan utföras med studions egen utrustning och personal, ansvarar entreprenören i regel inte för kvaliteten, punktligheten och kostnaderna för dessa tjänster.

§ 11 För ljud- och textskapelser som skapats av entreprenören som en del av beställningen eller tillhandahålls från arkiv, kvarstår alla prestationsrätter eller kopieringsrättigheter hos entreprenören tills alla anspråk som härrör från denna beställning eller andra beställningar från beställaren har betalats i sin helhet. Likaså förblir bild- och ljudmaterial som producerats av entreprenören eller dennes behöriga ombud entreprenörens egendom tills full betalning har erlagts. Innan eventuell publicering av arbeten där entreprenören har medverkat åtar sig beställaren att överlämna ljud- eller bildmaterialet. Detsamma gäller reklam.

§ 12 För alla produktioner där entreprenören har deltagit åtar sig beställaren a) att upprätthålla konfidentialitet gentemot tredje part b) att företräda entreprenörens intressen (reklam, intervjuer etc.) c) eventuella offentliga uttalanden om entreprenören endast med samtycke av kunden att göra. d) att inte misskreditera entreprenören, e) att namnge entreprenören i alla produktionsrelaterade inlägg på sociala nätverk eller vid uppladdning till olika streamingportaler, så kallade "credits". Varje överträdelse kommer att resultera i en avtalsmässig påföljd och entreprenören har rätt att frånträda avtalet. Alla skador som uppstår bärs av kunden.

§ 13 Vid ingående av ett kontrakt övergår alla rättigheter till det arbete som producerats av entreprenören till Peak Studios tills full betalning har erlagts. För belopp upp till 200 € måste 100 % betalas i förskott. För belopp på €201 eller mer, dock minst 50 %. Först efter betalning görs ljudmaterialet eller en "förlyssningsversion" tillgänglig.

13a § Entreprenören ska göra det färdiga arbetet tillgängligt för nedladdning i 7 dagar. Under denna period kan materialet laddas ner. Efter denna tid kommer återinlägg att debiteras med en arkiverings- och säkerhetsavgift på 15 euro för varje nytt inlägg.

§ 14 Utsändning och transport av alla typer av material sker på kundens bekostnad och risk. Förpackning är efter vårt gottfinnande.

§ 15 Om en tid har bokats ska uppdragsgivaren hålla den, avboka den senast 2 arbetsdagar innan tid eller komma överens om ny tid. Om denna tidsfrist inte hålls är kunden ansvarig för 80 % av den resulterande skadan för inkomstbortfall för den reserverade arbetstiden inklusive 15 minuters förberedelse och 15 minuters uppföljningstid, men minst 170 € per dag. Som grund används ett timpris på 85 €. Vid befintliga projekt och förordnanden för projektdiskussioner ska ytterligare 20 % av uppföljningskostnaderna för projektbearbetningen betalas. Beräkningen är baserad på följande exempel:

För ett exempelprojekt (album med 10 spår) för vilket datum för projektmöte har avtalats, ska 6 spår diskuteras för uppföljning. Detta resulterar i en efterbearbetningstid för titlarna på till exempel 6×20 minuter. Av den totala uppföljningstiden (120 min.) ska 80 % (2 timmar x 85 € x 20 %) betalas som en uppföljningsavgift på 34 €.

Skador på grund av force majeure, dödsfall i familjen eller andra tvingande och kontrollerbara skäl är uteslutna.

15 a § Ett möte är alltid bindande. Peak-Studios kommer att bekräfta mötet skriftligen via e-post till angiven e-postadress inom 24 timmar eller, om nödvändigt, tillhandahålla 2 alternativa möten. Så snart åtagandet från Peak-Studios finns tillgängligt anses datumet vara bindande.

15 b § När ett projekt är avslutat eller en så kallad ”pre”-version har skickats har uppdragsgivaren 7 arbetsdagar på sig att uttrycka eventuella ändringsförfrågningar. Om dessa ligger inom gränserna, det vill säga orsakerna till förändringen var inte tidigare kända eller uppenbara, finns 2 revisioner tillgängliga för kunden kostnadsfritt för alla mastertjänster, förutsatt att dessa inte medför att projektet helt omarbetas. För inspelning, mixning, redigering eller tuning beräknar vi ändringarna enligt vår nuvarande timpris, enligt tidsprotokollet. I fakturering enligt tidprotokoll ingår även telefonrådgivning och projektdiskussioner under ett projekt. Undantaget från detta är det beställda inledande mötet.

Om kunden använder sig av ändringar utanför denna revideringsperiod kommer dessa att debiteras. Det kommer också att debiteras från den tredje revisionen. För detta används nu gällande timpris. Undantag från denna deadline är album eller projekt med flera låtar.

§ 16 Platsen för jurisdiktion och fullgörande är Würzburg.

§ 17 Betalningsformen är tidigare angiven i erbjudandet eller muntligen överenskommen. Det står dock alltid på fakturan.

§ 18 Ändringar i avtalet måste vara skriftliga.

§ 19 Om en bestämmelse i avtalet, inklusive dessa bestämmelser, är ineffektiv, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas.

DIN KONTAKT TILL PEAK-STUDIOS

Skicka ett meddelande till oss - Vi återkommer vanligtvis inom 3 timmar (på arbetsdagar).

Du når oss på telefon måndag till fredag ​​kl. 09-20