podmienky

Rovnako ako u všetkých spoločností, ktoré tiež pracujú online, aj Peak Studios má všeobecné zmluvné podmienky. Snažili sme sa, aby to bolo čo najmenšie a najprehľadnejšie. Tieto slúžia na jednej strane na ochranu nás ako dodávateľa a na druhej strane na ochranu práv tretích osôb.

§ 1 Všetky služby, dodávky, dodávky a vrátenia sa vykonávajú na náklady a riziko zákazníka. Objednávateľ je ten, kto dal podnet na realizáciu objednávky - písomne ​​alebo ústne - aj v prípade, že faktúra je na jeho žiadosť vystavená tretej osobe, teda spolu s treťou osobou ručí v plnom rozsahu za fakturovanú sumu. Ak je objednávka zadaná v mene a na účet tretej osoby, musí byť o tom zhotoviteľ výslovne informovaný pri zadávaní objednávky. Zhotoviteľ nie je povinný kontrolovať autorizáciu zadávateľa zákazky.

 

§ 1a Všetky služby poskytované klientovi musí klient skontrolovať na správnosť. Ticho sa tu rovná uvoľneniu. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nepreverenia zo strany objednávateľa.

 

§ 2 Zhotoviteľ je povinný objednávku písomne ​​potvrdiť len vtedy, ak o to objednávateľ výslovne požiada.

 

§ 3 Ak sú v rámci objednávok na žiadosť objednávateľa použité chránené diela, hudba alebo jazyk, je objednávateľ zodpovedný za objasnenie všetkých prípadných práv tretích osôb. Zhotoviteľ nie je povinný kontrolovať, do akej miery obsah objednaného diela porušuje zákonné ustanovenia. V takom prípade zodpovedá klient za všetky vzniknuté nevýhody alebo škody.

 

§ 4 Zodpovednosť za zanechaný zvukový a obrazový materiál možno prevziať len do výšky vecnej hodnoty nosného materiálu a maximálne do 3 mesiacov od fakturácie.

 

§ 5 Za škodu spôsobenú spracovaním cudzích magnetofónových pások a videozáznamov objednávateľ zodpovedá do výšky vecnej hodnoty nosiča.

§ 6 Ak klient poskytne na spracovanie, prezentáciu a pod. nenávratné alebo ťažko nahraditeľné zvukové a obrazové záznamy, riziko, v prípade potreby aj uzatvorenie poistenia na vecnú hodnotu a tiež začatie výroby záložných kópií, nesie zákazník.

 

§ 7 Sprostredkovateľské činnosti, akými sú preberanie a doručovanie zásielok z a do kopírovacích závodov, poštové a železničné expedície, obstarávanie rečníkov, hercov a pod., sú vždy vykonávané v mene a na účet klienta, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. predmet výrobnej alebo spracovateľskej zákazky, aj keď na to zhotoviteľ výslovne neupozorní. Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za takéto sprostredkovateľské činnosti.

 

§ 8 Termínové záväzky pre procesy spracovania a výroby sú prijaté podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, ale bez záruky. V prípade omeškania spôsobeného poskytovateľmi služieb tretích strán, kopírovacími závodmi atď. nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

 

§ 9 Za omeškania spôsobené zavinením zhotoviteľa v priebehu procesu spracovania alebo výroby zodpovedá zhotoviteľ len do výšky osobného príspevku spôsobeného omeškaním. Externé služby a nepriame škody nie sú zahrnuté v zodpovednosti. Ak nedôjde k osobitným cenovým dohodám, považujú sa za dohodnuté cenníkové ceny zhotoviteľa platné v deň dodania. Ceny a cenníky budú k dispozícii kedykoľvek na vyžiadanie.

 

§ 10 Ak sú pri realizácii zákazky požadované externé služby, teda služby, ktoré nie je možné realizovať vlastným zariadením a personálom štúdia, zhotoviteľ spravidla nezodpovedá za kvalitu, dochvíľnosť a náklady na tieto služby.

§ 11 Pri zvukových a textových výtvoroch vytvorených zhotoviteľom v rámci objednávky alebo poskytnutých z archívov zostávajú všetky práva na plnenie alebo práva na rozmnožovanie zhotoviteľovi až do úplného zaplatenia všetkých nárokov vyplývajúcich z tejto objednávky alebo iných objednávok objednávateľa. Rovnako akýkoľvek obrazový a zvukový materiál vyrobený dodávateľom alebo jeho splnomocneným zástupcom zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia. Pred akýmkoľvek zverejnením prác, na ktorých sa zhotoviteľ podieľal, sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zvukový alebo obrazový materiál. To isté platí pre reklamu.

 

§ 12 Pri všetkých inscenáciách, na ktorých sa zhotoviteľ podieľal, sa objednávateľ zaväzuje a) zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám b) zastupovať záujmy zhotoviteľa (reklama, rozhovory a pod.) c) akékoľvek verejné vyhlásenia o zhotoviteľovi len so súhlasom zákazníka urobiť. d) nediskreditovať zhotoviteľa, e) uvádzať zhotoviteľa vo všetkých príspevkoch súvisiacich s výrobou na sociálnych sieťach alebo pri nahrávaní na rôzne streamovacie portály, tzv. Akékoľvek porušenie bude mať za následok zmluvnú pokutu a zhotoviteľ má právo od zmluvy odstúpiť. Všetky vzniknuté škody znáša klient.

 

§ 13 Po uzavretí zmluvy sú všetky práva na dielo vyrobené zhotoviteľom prevedené na Peak Studios až do úplného zaplatenia. Pri sumách do 150 € je potrebné uhradiť 100 % vopred. Pri sumách 151 € a viac však minimálne 50 %. Až po zaplatení bude zvukový materiál alebo „verzia pred počúvaním“ sprístupnená.

 

§ 13a Zhotoviteľ sprístupní hotové dielo na stiahnutie po dobu 7 dní. Počas tohto obdobia je možné materiál stiahnuť. Po tomto čase bude opätovné poskytnutie spoplatnené archivačným a bezpečnostným poplatkom 10 eur za každé nové opätovné poskytnutie.

 

§ 14 Expedícia a preprava všetkého druhu materiálu prebieha na náklady a riziko zákazníka. Balenie je podľa nášho uváženia.

§ 15 Ak bol dohodnutý termín, zákazník ho musí dodržať, zrušiť najneskôr 2 pracovné dni pred termínom alebo sa dohodnúť na novom termíne. Pri nedodržaní tejto lehoty klient zodpovedá za stratu na zárobku za vyhradený pracovný čas vrátane 80 minút prípravy a 15 minút následného času vo výške 15 % vzniknutej škody, najmenej však 170 € za deň. Ako základ sa používa hodinová sadzba 85 €. V prípade existujúcich projektov a termínov na prerokovanie projektu je potrebné zaplatiť dodatočných 20 % následných nákladov na spracovanie projektu. Výpočet je založený na nasledujúcom príklade:

Pre vzorový projekt (album s 10 titulmi), pre ktorý bol dohodnutý dátum projektového stretnutia, sa má prediskutovať 6 titulov na následné spracovanie. Výsledkom je doba následného spracovania titulov napríklad 6×20 minút. Z celkového času sledovania (120 min.) je potrebné uhradiť 80 % (2 hodiny x 85 € x 20 %) ako následný poplatok 34 €.

Škody v dôsledku vyššej moci, úmrtia v rodine alebo iných závažných a preukázateľných dôvodov sú vylúčené.

§ 15 písm. Termín je vždy záväzný. Peak-Studios vám do 24 hodín písomne ​​potvrdí termín e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu alebo v prípade potreby poskytne 2 alternatívne termíny. Hneď ako bude k dispozícii záväzok od Peak-Studios, dátum sa považuje za záväzný.

§ 15 písm. Po dokončení projektu alebo odoslaní tzv. „pred“ verzie má klient 7 pracovných dní na vyjadrenie akýchkoľvek požiadaviek na zmenu. Ak sú v medziach, tj dôvody zmeny neboli predtým známe alebo zjavné, sú zákazníkovi bezplatne k dispozícii 2 revízie pre všetky masteringové služby, pokiaľ nespôsobia úplné prepracovanie projektu. Pri nahrávaní, mixovaní, editovaní či ladení počítame zmeny podľa našej aktuálnej hodinovej sadzby, podľa časového protokolu. Fakturácia podľa časového protokolu zahŕňa aj telefonické poradenstvo a diskusiu o projekte počas projektu. Z tohto je vylúčené úvodné stretnutie.

Ak zákazník použije zmeny mimo tohto obdobia revízie, tieto budú spoplatnené. Bude spoplatnený aj od 3. revízie. Používa sa na to aktuálne platná hodinová sadzba. Výnimkou z tohto termínu sú albumy alebo projekty s viacerými skladbami.

§ 16 Miestom súdu a miestom plnenia je Würzburg.

§ 17 Spôsob platby je vopred špecifikovaný v ponuke alebo ústne dohodnutý. Vždy je to však uvedené na faktúre.

§ 18 Zmeny zmluvy musia mať písomnú formu.

§ 19 Ak je niektoré ustanovenie zmluvy vrátane týchto ustanovení neúčinné, platnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá.

VÁŠ KONTAKT NA PEAK-STUDIOS

Napíšte nám správu – zvyčajne sa vám ozveme do 3 hodín (v pracovné dni).

Telefonicky nás môžete kontaktovať od pondelka do piatku od 09:20 do XNUMX:XNUMX