Warunki korzystania

Podobnie jak w przypadku wszystkich firm, które również działają online, Peak Studios ma również ogólne warunki. Staraliśmy się, aby to było jak najmniejsze i jasne. Z jednej strony służą one ochronie nas jako kontrahenta, az drugiej ochronie praw osób trzecich.

§ Wszelkie usługi, dostawy, dostawy i zwroty realizowane są na koszt i ryzyko klienta. Klientem jest osoba, która zainicjowała realizację zamówienia - pisemnie lub ustnie - nawet jeśli faktura jest wystawiona na osobę trzecią na jej żądanie, tj. ponosi pełną odpowiedzialność wraz z osobą trzecią za kwotę faktury. Jeżeli zamówienie jest składane w imieniu i na rachunek osoby trzeciej, wykonawca musi zostać o tym wyraźnie poinformowany przy składaniu zamówienia. Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzania uprawnień zleceniodawcy.

 

§ 1a Wszystkie usługi świadczone na rzecz klienta muszą zostać sprawdzone przez klienta pod kątem poprawności. Cisza tutaj równa się wyzwoleniu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z braku kontroli ze strony klienta.

 

§ Zleceniobiorca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zamówienia tylko na wyraźne życzenie klienta.

 

§ W przypadku wykorzystania chronionych utworów, muzyki lub języka w zamówieniach na życzenie klienta, klient jest odpowiedzialny za wyjaśnienie wszelkich możliwych praw osób trzecich. Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzania, w jakim stopniu treść zleconych prac narusza przepisy ustawowe. W takim przypadku klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego wady lub szkody.

 

§ Odpowiedzialność za pozostawione materiały dźwiękowe i wizualne można przyjąć tylko do wartości materialnej materiału nośnego i maksymalnie do 3 miesięcy od wystawienia faktury.

 

§ Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na taśmach i nagraniach wideo osób trzecich do wartości materialnej materiału nośnego.

§ W przypadku dostarczenia przez klienta do obróbki, prezentacji lub tym podobnych nieodtwarzalnych lub trudnych do zastąpienia nagrań dźwiękowych i obrazowych, ryzyko, a w razie potrzeby także zawarcie ubezpieczenia wartości materialnej, a także rozpoczęcie wykonywania kopii zapasowych, spoczywa na klient.

 

§ Czynności pośrednictwa, takie jak przyjmowanie i dostarczanie dostaw z i do zakładów ksero, ekspedycje pocztowe i kolejowe, pozyskiwanie mówców, aktorów itp. są zawsze wykonywane w imieniu i na rachunek klienta, chyba że są wyraźnie przedmiot zlecenia produkcyjnego lub przerobowego, nawet jeśli wykonawca wyraźnie na to nie wskaże. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za takie pośrednictwo.

 

§ Zobowiązania terminowe dotyczące procesów przetwarzania i produkcji są podejmowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji. W przypadku opóźnień spowodowanych przez zewnętrznych usługodawców, zakłady kopiujące itp. nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

 

§ Za opóźnienia powstałe z winy wykonawcy w trakcie procesu przetwarzania lub produkcji, ten ostatni ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości wkładu własnego spowodowanego opóźnieniem. Odpowiedzialność nie obejmuje usług obcych i szkód pośrednich. W przypadku braku specjalnych uzgodnień cenowych, cenniki Wykonawcy obowiązujące w dniu dostawy uważa się za uzgodnione. Ceny i cenniki będą udostępniane w dowolnym momencie na żądanie.

 

§ Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wymagane są usługi zewnętrzne, tj. usługi, których nie można wykonać własnym sprzętem i personelem studia, wykonawca co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za jakość, terminowość i koszty tych usług.

§ W przypadku utworów dźwiękowych i tekstowych stworzonych przez wykonawcę w ramach zamówienia lub dostarczonych z archiwum, wszelkie prawa do wykonania lub prawa do reprodukcji pozostają przy wykonawcy do czasu uregulowania w całości wszystkich roszczeń wynikających z niniejszego zamówienia lub innych zamówień zamawiającego. Podobnie wszelkie materiały graficzne i dźwiękowe wyprodukowane przez wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela pozostają własnością wykonawcy do czasu uiszczenia pełnej płatności. Przed jakąkolwiek publikacją prac, w których brał udział wykonawca, klient zobowiązuje się do przekazania materiału dźwiękowego lub wizualnego. To samo dotyczy reklamy.

§ W przypadku wszystkich produkcji, w których brał udział zleceniobiorca, zleceniodawca zobowiązuje się a) do zachowania poufności wobec osób trzecich b) do reprezentowania interesów zleceniobiorcy (reklama, wywiady itp.) c) wszelkie publiczne wypowiedzi na temat zleceniobiorcy tylko za zgodą klienta do zrobienia. d) nie dyskredytować wykonawcy, e) wymieniać wykonawcę we wszystkich związanych z produkcją postach na portalach społecznościowych lub podczas przesyłania na różne portale streamingowe, tzw. „kredyty”. Każde naruszenie będzie skutkowało karą umowną, a wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy. Wszelkie powstałe szkody ponosi klient.

§ Po zawarciu umowy wszelkie prawa do dzieła wytworzonego przez wykonawcę przechodzą na Peak Studios do czasu pełnej zapłaty. W przypadku kwot do 200 euro 100% należy opłacić z góry. Jednak w przypadku kwot od 201 euro co najmniej 50%. Dopiero po dokonaniu płatności zostanie udostępniony materiał audio lub „wersja przedodsłuchowa”.

§ 13a Wykonawca udostępni gotowy utwór do pobrania na 7 dni. W tym okresie materiał można pobrać. Po tym czasie ponowne wysłanie wiadomości będzie obciążone opłatą za archiwizację i zabezpieczenie w wysokości 15 euro za każdą nową wiadomość.

§ Wysyłka i transport wszelkiego rodzaju materiałów odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Opakowanie według naszego uznania.

§ Jeśli umówiona została wizyta, klient musi ją dotrzymać, odwołać najpóźniej 2 dni robocze przed wizytą lub umówić się na nową wizytę. Jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany, klient odpowiada za 80% powstałej szkody z tytułu utraty zarobków za zarezerwowany czas pracy, w tym 15 minut na przygotowanie i 15 minut na kolejne czynności, ale co najmniej 170 € dziennie. Podstawą jest stawka godzinowa 85 euro. W przypadku istniejących projektów i umówionych na dyskusje nad projektami, należy zapłacić dodatkowo 20% dodatkowych kosztów przetwarzania projektu. Kalkulacja oparta jest na następującym przykładzie:

W przypadku przykładowego projektu (album z 10 utworami), dla którego uzgodniono datę spotkania projektowego, należy omówić 6 utworów w celu kontynuacji. Powoduje to, że czas przetwarzania końcowego dla tytułów wynosi na przykład 6×20 minut. Z całkowitego czasu obserwacji (120 min.) 80% (2 godziny x 85 EUR x 20%) należy uiścić jako opłatę uzupełniającą w wysokości 34 EUR.

Odszkodowania spowodowane siłą wyższą, śmiercią w rodzinie lub innymi istotnymi i możliwymi do zweryfikowania przyczynami są wykluczone.

§ 15a) Spotkanie jest zawsze wiążące. Peak-Studios potwierdzi spotkanie na piśmie na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin lub, jeśli to konieczne, zapewni 2 alternatywne spotkania. Gdy tylko dostępne jest zobowiązanie ze strony Peak-Studios, data jest uważana za wiążącą.

§ 15b) Po zakończeniu projektu lub przesłaniu tzw. wersji „pre” klient ma 7 dni roboczych na zgłoszenie ewentualnych zmian. Jeśli mieszczą się one w granicach, tj. przyczyny zmiany nie były wcześniej znane lub oczywiste, klient ma do dyspozycji bezpłatnie 2 wersje dla wszystkich usług masteringowych, pod warunkiem, że nie spowodują one całkowitej przeróbki projektu. Wymiana plików masteringowych przez klienta (np. błędy wykryte w miksie) jest zawsze płatna, ponieważ cały proces trzeba przeprowadzić od nowa. W przypadku nagrywania, miksowania, edycji lub strojenia zmiany obliczamy według naszej aktualnej stawki godzinowej, zgodnie z protokołem czasowym. Rozliczenie według protokołu czasowego obejmuje również porady telefoniczne oraz rozmowy projektowe w trakcie projektu. Wyjątkiem jest zlecone spotkanie wstępne.

Jeśli klient skorzysta ze zmian poza tym okresem weryfikacji, będą one podlegać opłacie. Będzie również płatny od 3 rewizji. Wykorzystywana jest do tego aktualnie obowiązująca stawka godzinowa. Wyjątkiem od tego terminu są albumy lub projekty z kilkoma utworami.

§ Miejscem jurysdykcji i wykonania jest Würzburg.

§ Forma płatności jest wcześniej określona w ofercie lub ustnie uzgodniona. Jednak zawsze jest on wymieniony na fakturze.

§ Zmiany w umowie muszą mieć formę pisemną.

§ Jeżeli postanowienie umowy, w tym te postanowienia, jest nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

TWÓJ KONTAKT DO STUDIO PEAK

Wyślij do nas wiadomość - Zazwyczaj skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 godzin (w dni robocze).

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:20 do XNUMX:XNUMX

Twój kontakt

Masz pytania lub chciałbyś osobiście porozmawiać o swoim projekcie?

Chris Jones

Dyrektor zarządzający Peak Studios

Formularz kontaktowy

Poproś o swój udany projekt teraz bez zobowiązań!