ehdot

Kuten kaikilla verkossa toimivilla yrityksillä, myös Peak Studiosilla on yleiset ehdot. Olemme yrittäneet tehdä tämän mahdollisimman pieneksi ja selkeäksi. Yhtäältä ne suojaavat meitä urakoitsijana ja toisaalta kolmansien osapuolten oikeuksia.

§ 1 Kaikki palvelut, toimitukset, toimitukset ja palautukset suoritetaan asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Asiakas on henkilö, joka on aloittanut tilauksen toteuttamisen - kirjallisesti tai suullisesti - vaikka lasku olisi laadittu kolmannelle osapuolelle tämän pyynnöstä, eli hän on täysin vastuussa laskun summasta kolmannen osapuolen rinnalla. Mikäli tilaus on tehty kolmannen osapuolen nimissä ja lukuun, tästä on ilmoitettava tilaajalle erikseen tilauksen yhteydessä. Urakoitsijalla ei ole velvollisuutta tarkistaa tilauksen tekijän valtuutusta.

 

§ 1a Asiakkaan tulee tarkistaa kaikkien asiakkaalle tarjottujen palvelujen oikeellisuus. Hiljaisuus tässä on vapauttamista. Urakoitsija ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tilaajan tarkastuksen laiminlyönnistä.

 

§ 2 Urakoitsija on velvollinen vahvistamaan tilauksen kirjallisesti vain, jos tilaaja sitä nimenomaisesti pyytää.

 

§ 3 Mikäli tilauksissa käytetään asiakkaan pyynnöstä suojattuja teoksia, musiikkia tai kieltä, asiakas on velvollinen selvittämään kaikki mahdolliset kolmansien osapuolten oikeudet. Urakoitsija ei ole velvollinen tarkastamaan, missä määrin tilatun työn sisältö rikkoo lain säännöksiä. Jos näin on, asiakas on vastuussa kaikista niistä aiheutuvista haitoista tai vahingoista.

 

§ 4 Jäljelle jääneestä ääni- ja kuvamateriaalista voidaan ottaa vastuu vain kantomateriaalin aineelliseen arvoon asti ja enintään 3 kuukautta laskutuksesta.

 

§ 5 Asiakas vastaa kolmannen osapuolen nauhoite- ja videotallenteiden käsittelystä aiheutuneista vahingoista kantomateriaalin aineelliseen arvoon asti.

§ 6 Jos asiakas toimittaa peruuttamattomia tai vaikeasti korvattavia ääni- ja kuvatallenteita käsittelyä, esittelyä tai vastaavaa varten, riski, tarvittaessa myös aineellisen arvon vakuutuksen tekeminen ja myös varmuuskopioiden valmistuksen aloittaminen, on asiakas.

 

§ 7 Välitystoiminta, kuten toimitusten vastaanottaminen ja toimittaminen kopiointitehtaille, posti- ja rautatiematkat, puhujien, näyttelijöiden jne. hankinta, suoritetaan aina asiakkaan nimissä ja lukuun, ellei niitä ole nimenomaisesti sanottu. tuotanto- tai käsittelytilauksen kohde, vaikka urakoitsija ei nimenomaisesti huomauttaisi tästä. Toimeksisaaja ei ole vastuussa tai takaa tällaisista välitystoimista.

 

§ 8 Jalostus- ja tuotantoprosessien määräaikasitoumukset tehdään parhaan tietomme ja uskomme mukaan, mutta ilman takuuta. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, kopiointilaitosten tms. aiheuttamista viivästyksistä emme ota vastuuta.

 

§ 9 Jalostus- tai tuotantoprosessissa urakoitsijan tuottamuksesta aiheutuneista viivästyksistä viimeksi mainittu vastaa vain viivästyksestä aiheutuneen henkilökohtaisen osuuden verran. Ulkopuoliset palvelut ja välilliset vahingot eivät sisälly vastuuseen. Jos erityisiä hintasopimuksia ei tehdä, katsotaan sovituiksi urakoitsijan toimituspäivänä voimassa olevat listahinnat. Hinnat ja hinnastot ovat saatavilla milloin tahansa pyynnöstä.

 

§ 10 Mikäli tilauksen toteuttamisen yhteydessä tarvitaan ulkopuolisia palveluita eli palveluita, joita ei voida suorittaa studion omilla laitteilla ja henkilökunnalla, urakoitsija ei yleensä vastaa näiden palvelujen laadusta, täsmällisyydestä ja kustannuksista.

§ 11 Urakoitsijan tilauksen osana luomien tai arkistoista toimitettujen ääni- ja tekstitöiden osalta kaikki esitys- tai kopiointioikeudet säilyvät urakoitsijalla, kunnes kaikki tästä tilauksesta tai tilaajan muista tilauksista johtuvat vaatimukset on maksettu kokonaisuudessaan. Samoin kaikki urakoitsijan tai hänen valtuuttamansa edustajan tuottama kuva- ja äänimateriaali säilyy urakoitsijan omaisuutena, kunnes koko maksu on suoritettu. Ennen niiden töiden julkaisemista, joihin urakoitsija on osallistunut, tilaaja sitoutuu luovuttamaan ääni- tai kuvamateriaalin. Sama pätee mainontaan.

§ 12 Kaikissa tuotannoissa, joihin urakoitsija on osallistunut, tilaaja sitoutuu a) pitämään luottamuksellisena kolmansia osapuolia kohtaan b) edustamaan urakoitsijan etuja (mainokset, haastattelut jne.) c) kaikki julkiset lausunnot urakoitsijasta vain suostumuksella asiakkaan tehtävästä. d) olla häpäisemättä urakoitsijaa, e) nimetä urakoitsija kaikissa tuotantoon liittyvissä julkaisuissa sosiaalisissa verkostoissa tai ladattaessa eri streaming-portaaleihin, ns. "hyvityksiä". Mahdollisista rikkomuksista seuraa sopimussakko ja urakoitsijalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Kaikki tästä aiheutuvat vahingot ovat asiakkaan vastuulla.

§ 13 Sopimuksen jälkeen kaikki oikeudet urakoitsijan tuottamaan työhön siirtyvät Peak Studiosille, kunnes täysi maksu on suoritettu. Summista 200 € asti 100 % tulee maksaa etukäteen. 201 € tai sitä suuremmille summille kuitenkin vähintään 50 %. Äänimateriaali tai "ennakkokuunteluversio" on saatavilla vasta maksun jälkeen.

§ 13a Urakoitsija asettaa valmiin työn ladattavaksi 7 päivän ajan. Tänä aikana materiaalia voi ladata. Tämän ajan jälkeen uudelleenarvioinnista veloitetaan 15 euron arkistointi- ja turvamaksu jokaisesta uudesta uudelleenjärjestelystä.

§ 14 Kaikenlaisten materiaalien lähetys ja kuljetus tapahtuu asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Pakkaus on meidän harkintamme mukaan.

§ 15 Jos aika on varattu, asiakkaan tulee säilyttää se, perua se viimeistään 2 arkipäivää ennen ajankohtaa tai sopia uusi aika. Jos tätä määräaikaa ei noudateta, asiakas on korvausvelvollinen 80 % syntyneestä ansionmenetysvahingosta varatun työajan osalta, mukaan lukien 15 minuuttia valmistautumisaikaa ja 15 minuuttia seurantaaikaa, mutta vähintään 170 euroa päivässä. Lähtökohtana on 85 € tuntipalkka. Olemassa olevista hankkeista ja hankekeskustelujen ajankohdista on maksettava lisäksi 20 % hankkeen käsittelyn seurantakustannuksista. Laskelma perustuu seuraavaan esimerkkiin:

Esimerkkiprojektissa (albumi, jossa on 10 kappaletta), jolle on sovittu projektin tapaamispäivä, 6 kappaletta keskustellaan jatkoa varten. Tämä johtaa esimerkiksi 6×20 minuutin jälkikäsittelyaikaan nimikkeille. Kokonaisseurantaajasta (120 min) on maksettava 80 % (2 tuntia x 85 € x 20 %) seurantamaksuna 34 €.

Vahingot, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, perhekuolemista tai muista pakottavista ja todennettavissa olevista syistä, eivät sisälly.

§ 15 a) Ajanvaraus on aina sitova. Peak-Studios vahvistaa ajan kirjallisesti sähköpostitse annettuun sähköpostiosoitteeseen 24 tunnin sisällä tai tarvittaessa antaa 2 vaihtoehtoista aikaa. Heti kun Peak-Studiosin sitoumus on saatavilla, päivämäärä katsotaan sitovaksi.

§ 15 b) Kun projekti on saatu päätökseen tai ns. pre-versio on lähetetty, on asiakkaalla 7 arkipäivää aikaa esittää mahdolliset muutospyynnöt. Mikäli nämä ovat rajoissa, eli muutoksen syyt eivät olleet aiemmin tiedossa tai ilmeisiä, on asiakkaalla saatavilla 2 versiota maksutta kaikista masterointipalveluista, mikäli ne eivät aiheuta projektin täydellistä uudelleentyöstämistä. Asiakkaan suorittama masterointitiedostojen vaihto (esim. miksauksessa havaitut virheet) on aina maksullinen, koska koko prosessi on rullattava uudelleen. Tallennusta, miksausta, editointia tai viritystä varten laskemme muutokset nykyisen tuntitaksamme mukaan, aikaprotokollan mukaan. Aikaprotokollan mukainen laskutus sisältää myös puhelinneuvonnan ja projektikeskustelut projektin aikana. Tämän ulkopuolelle on jätetty tilattu alkukokous.

Jos asiakas käyttää muutoksia tämän tarkistusajan ulkopuolella, niistä veloitetaan maksu. Se on myös maksullinen kolmannesta versiosta alkaen. Tähän käytetään kulloinkin voimassa olevaa tuntihintaa. Poikkeuksena tähän määräaikaan ovat albumit tai projektit, joissa on useita kappaleita.

§ 16 Toimivallan ja täytäntöönpanon paikka on Würzburg.

§ 17 Maksutapa on ilmoitettu etukäteen tarjouksessa tai sovittu suullisesti. Se kuitenkin mainitaan aina laskussa.

§ 18 Sopimuksen muutokset tulee tehdä kirjallisesti.

§ 19 Jos jokin sopimuksen määräys, mukaan lukien nämä määräykset, on pätemätön, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

YHTEYSTIEDOT PEAK-STUDIOSSA

Lähetä meille viesti - Vastaamme yleensä 3 tunnin sisällä (arkipäivisin).

Tavoitat meidät puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 09-20

yhteystietosi

Onko sinulla kysyttävää tai haluaisitko puhua henkilökohtaisesti projektistasi?

Chris Jones

Peak Studiosin toimitusjohtaja

Yhteys

Pyydä onnistunut projektisi nyt ilman velvoitteita!