όροι

Όπως συμβαίνει με όλες τις εταιρείες που εργάζονται επίσης online, τα Peak Studios έχουν επίσης γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν μικρότερο και σαφές. Αφενός χρησιμεύουν για την προστασία μας ως εργολάβου, αφετέρου για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων, στην προκειμένη περίπτωση

§ 1 Όλες οι υπηρεσίες, παραδόσεις, παραδόσεις και επιστροφές πραγματοποιούνται με έξοδα και ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης είναι το πρόσωπο που ξεκίνησε την εκτέλεση της παραγγελίας -εγγράφως ή προφορικά- ακόμη και αν το τιμολόγιο εκδοθεί σε τρίτο μετά από αίτημά του, δηλαδή ευθύνεται πλήρως για το ποσό του τιμολογίου μαζί με τον τρίτο. Εάν η παραγγελία γίνει στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου, ο ανάδοχος πρέπει να ενημερωθεί ρητά για αυτό κατά την υποβολή της παραγγελίας. Δεν υπάρχει υποχρέωση για τον ανάδοχο να ελέγξει την εξουσιοδότηση του υποβάλλοντος της παραγγελίας.

 

§ 1α Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη πρέπει να ελέγχονται για ορθότητα από τον πελάτη. Η σιωπή εδώ ισοδυναμεί με απελευθέρωση. Ο ανάδοχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από έλλειψη ελέγχου εκ μέρους του πελάτη.

 

§ 2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει την παραγγελία εγγράφως μόνο εάν αυτό ζητηθεί ρητά από τον πελάτη.

 

§ 3 Εάν χρησιμοποιούνται προστατευόμενα έργα, μουσική ή γλώσσα στο πλαίσιο των παραγγελιών κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την αποσαφήνιση όλων των πιθανών δικαιωμάτων τρίτων. Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσο το περιεχόμενο της παραγγελθείσας εργασίας παραβιάζει τις νομοθετικές διατάξεις. Εάν συμβαίνει αυτό, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα μειονεκτήματα ή ζημιές που προκύπτουν.

 

§ 4 Η ευθύνη για ηχητικό και οπτικό υλικό που αφήνεται πίσω μπορεί να αναληφθεί μόνο μέχρι την υλική αξία του υλικού του μεταφορέα και μόνο έως το πολύ 3 μήνες μετά την τιμολόγηση.

 

§ 5 Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία ζημιών σε κασέτες και βίντεο τρίτων κατασκευαστών μέχρι την υλική αξία του μεταφορικού υλικού.

§ 6 Εάν ο πελάτης παρέχει μη ανακτήσιμες ή δύσκολα αντικαταστάσιμες εγγραφές ήχου και εικόνας για επεξεργασία, παρουσίαση ή παρόμοια, ο κίνδυνος, εάν είναι απαραίτητο και η σύναψη ασφάλισης για την υλική αξία και επίσης η έναρξη της παραγωγής εφεδρικών αντιγράφων, βαρύνει τον πελάτης.

 

§ 7 Οι ενδιάμεσες δραστηριότητες, όπως η αποδοχή και η παράδοση παραδόσεων από και προς τα εργοστάσια αντιγραφής, οι ταχυδρομικές και σιδηροδρομικές αποστολές, η προμήθεια ομιλητών, ηθοποιών κ.λπ., πραγματοποιούνται πάντα στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη, εκτός εάν ρητώς αντικείμενο παραγγελίας παραγωγής ή επεξεργασίας, ακόμη και αν ο ανάδοχος δεν το επισημαίνει ρητά. Ο ανάδοχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για τέτοιες ενδιάμεσες δραστηριότητες.

 

§ 8 Οι δεσμεύσεις προθεσμίας για τις διαδικασίες επεξεργασίας και παραγωγής γίνονται σύμφωνα με τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας, αλλά χωρίς εγγύηση. Σε περίπτωση καθυστερήσεων που προκαλούνται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εγκαταστάσεις αντιγραφής κ.λπ., δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

 

§ 9 Για καθυστερήσεις που προκαλούνται από υπαιτιότητα του αναδόχου κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μεταποίησης ή παραγωγής, ο τελευταίος ευθύνεται μόνο μέχρι το ποσό της προσωπικής συνεισφοράς που προκλήθηκε από την καθυστέρηση. Οι εξωτερικές υπηρεσίες και οι έμμεσες ζημιές δεν περιλαμβάνονται στην ευθύνη. Εάν δεν συναφθούν ειδικές συμφωνίες τιμών, οι τιμές καταλόγου του αναδόχου που ισχύουν την ημέρα της παράδοσης θεωρούνται ότι έχουν συμφωνηθεί. Οι τιμές και οι τιμοκατάλογοι θα είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος.

 

§ 10 Εάν απαιτούνται εξωτερικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας, δηλαδή υπηρεσίες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον εξοπλισμό και το προσωπικό του στούντιο, ο ανάδοχος γενικά δεν ευθύνεται για την ποιότητα, την ακρίβεια και το κόστος αυτών των υπηρεσιών.

§ 11 Για δημιουργίες ήχου και κειμένου που δημιουργούνται από τον ανάδοχο ως μέρος της παραγγελίας ή παρέχονται από αρχεία, όλα τα δικαιώματα εκτέλεσης ή τα δικαιώματα αναπαραγωγής παραμένουν στον ανάδοχο έως ότου εξοφληθούν πλήρως όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από αυτήν την παραγγελία ή άλλες παραγγελίες του πελάτη. Ομοίως, οποιοδήποτε υλικό εικόνας και ήχου που παράγεται από τον ανάδοχο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του παραμένει στην ιδιοκτησία του αναδόχου μέχρι την πλήρη εξόφληση. Πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση έργων στις οποίες έχει συμμετάσχει ο ανάδοχος, ο πελάτης αναλαμβάνει να παραδώσει το οπτικοακουστικό υλικό. Το ίδιο ισχύει και για τη διαφήμιση.

 

§ 12 Για όλες τις παραγωγές στις οποίες έχει συμμετάσχει ο ανάδοχος, ο πελάτης δεσμεύεται α) να τηρεί το απόρρητο έναντι τρίτων β) να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του εργολάβου (διαφήμιση, συνεντεύξεις κ.λπ.) γ) τυχόν δημόσιες δηλώσεις για τον ανάδοχο μόνο με τη συγκατάθεση του πελάτη να κάνει. δ) να μην δυσφημεί τον ανάδοχο, ε) να κατονομάζει τον ανάδοχο σε όλες τις αναρτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή στα κοινωνικά δίκτυα ή κατά τη μεταφόρτωση σε διάφορες πύλες ροής, τα λεγόμενα «credits». Οποιαδήποτε παράβαση θα επιφέρει συμβατική κύρωση και ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Όλες οι ζημιές που προκύπτουν βαρύνουν τον πελάτη.

 

§ 13 Με τη σύναψη σύμβασης, όλα τα δικαιώματα για το έργο που παράγεται από τον ανάδοχο μεταβιβάζονται στα Peak Studios μέχρι να γίνει η πλήρης εξόφληση. Για ποσά έως 150€ απαιτείται προκαταβολή 100%. Για ποσά 151 € και άνω, όμως, τουλάχιστον 50%. Μόνο μετά την πληρωμή θα είναι διαθέσιμο το ηχητικό υλικό ή μια "έκδοση πριν από την ακρόαση".

 

§ 13α Ο ανάδοχος θα καταστήσει το έτοιμο έργο διαθέσιμο για λήψη για 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό. Μετά από αυτό το διάστημα, η εκ νέου παροχή θα χρεώνεται με τέλος αρχειοθέτησης και ασφάλειας 10 ευρώ για κάθε νέα εκ νέου παροχή.

 

§ 14 Η αποστολή και η μεταφορά κάθε είδους υλικού γίνεται με έξοδα και ευθύνη του πελάτη. Η συσκευασία είναι στη διακριτική μας ευχέρεια.

§ 15 Εάν έχει κλείσει ραντεβού, ο πελάτης πρέπει να το κρατήσει, να το ακυρώσει το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν το ραντεβού ή να συμφωνήσει σε νέο ραντεβού. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η προθεσμία, ο πελάτης ευθύνεται για το 80% της προκύπτουσας ζημίας για απώλεια κερδών για τον δεσμευμένο χρόνο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 15 λεπτών προετοιμασίας και 15 λεπτών χρόνου παρακολούθησης, αλλά τουλάχιστον 170 € την ημέρα. Ως βάση χρησιμοποιείται ωριαία χρέωση 85€. Στην περίπτωση υφιστάμενων έργων και ραντεβού για συζητήσεις έργων, πρέπει να καταβληθεί επιπλέον 20% του κόστους παρακολούθησης της διεκπεραίωσης του έργου. Ο υπολογισμός βασίζεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

Για ένα δείγμα έργου (άλμπουμ με 10 τίτλους) για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ημερομηνία συνάντησης του έργου, θα συζητηθούν 6 τίτλοι για παρακολούθηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά την επεξεργασία για τους τίτλους 6×20 λεπτών, για παράδειγμα. Από το συνολικό χρόνο παρακολούθησης (120 λεπτά), το 80% (2 ώρες x 85 € x 20%) πρέπει να καταβληθεί ως χρέωση παρακολούθησης 34 €.

Αποκλείονται ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία, θάνατοι στην οικογένεια ή άλλοι επιτακτικοί και επαληθεύσιμοι λόγοι.

§ 15 α) Ένα ραντεβού είναι πάντα δεσμευτικό. Το Peak-Studios θα επιβεβαιώσει το ραντεβού εγγράφως μέσω email στην καθορισμένη διεύθυνση email εντός 24 ωρών ή, εάν είναι απαραίτητο, θα παράσχει 2 εναλλακτικά ραντεβού. Μόλις η δέσμευση από το Peak-Studios είναι διαθέσιμη, η ημερομηνία θεωρείται δεσμευτική.

§ 15 β) Μόλις ολοκληρωθεί ένα έργο ή έχει σταλεί μια λεγόμενη «προ» έκδοση, ο πελάτης έχει 7 εργάσιμες ημέρες για να εκφράσει τυχόν αιτήματα αλλαγής. Εάν αυτά είναι εντός των ορίων, δηλαδή οι λόγοι της αλλαγής δεν ήταν προηγουμένως γνωστοί ή προφανείς, 2 αναθεωρήσεις είναι διαθέσιμες στον πελάτη δωρεάν για όλες τις υπηρεσίες mastering, υπό τον όρο ότι δεν προκαλούν την πλήρη επανεπεξεργασία του έργου. Για ηχογράφηση, μίξη, επεξεργασία ή συντονισμό, υπολογίζουμε τις αλλαγές σύμφωνα με την τρέχουσα ωριαία χρέωση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χρόνου. Η χρέωση σύμφωνα με το πρωτόκολλο χρόνου περιλαμβάνει επίσης τηλεφωνικές συμβουλές και συζητήσεις έργου κατά τη διάρκεια ενός έργου. Εξαιρείται από αυτό η ανατεθειμένη αρχική συνάντηση.

Εάν ο πελάτης κάνει χρήση αλλαγών εκτός αυτής της περιόδου αναθεώρησης, αυτές θα υπόκεινται σε χρέωση. Επίσης θα χρεώνεται από την 3η αναθεώρηση. Η τρέχουσα ισχύουσα ωριαία χρέωση χρησιμοποιείται για αυτό. Εξαίρεση σε αυτήν την προθεσμία αποτελούν άλμπουμ ή έργα με πολλά τραγούδια.

§ 16 Ο τόπος δικαιοδοσίας και εκπλήρωσης είναι το Würzburg.

§ 17 Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται προηγουμένως στην προσφορά ή έχει συμφωνηθεί προφορικά. Ωστόσο, αναγράφεται πάντα στο τιμολόγιο.

§ 18 Οι αλλαγές στη σύμβαση πρέπει να γίνονται γραπτώς.

§ 19 Εάν μια διάταξη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων αυτών των διατάξεων, είναι αναποτελεσματική, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ PEAK STUDIOS

Στείλτε μας ένα μήνυμα - Συνήθως θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 3 ωρών (τις εργάσιμες ημέρες).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09 π.μ. έως τις 20 μ.μ