Podmínky služby

Stejně jako u všech společností, které také pracují online, má Peak Studios také všeobecné obchodní podmínky. Snažili jsme se, aby to bylo co nejmenší a přehledné. Tyto slouží na jedné straně k ochraně nás jako dodavatele a na straně druhé k ochraně práv třetích osob.

§ 1 Veškeré služby, dodávky, zásilky a vracení jsou prováděny na účet a na riziko klienta. Zákazník je osoba, která dala podnět k vyřízení objednávky - písemně nebo ústně, a to i v případě, že je faktura vystavena na jeho žádost třetí osobě, tj. kromě třetí osoby plně ručí za fakturovanou částku. Pokud je objednávka zadána jménem a na účet třetí osoby, musí být o tom zhotovitel při zadávání objednávky výslovně informován. Zhotovitel není povinen kontrolovat oprávnění zadavatele zakázky.

 

§ 1a Veškeré služby poskytované klientovi jsou klientem kontrolovány na správnost. Ticho zde znamená uvolnění. Zhotovitel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku neprovedení kontroly ze strany objednatele.

 

§ 2 Zhotovitel je povinen objednávku písemně potvrdit pouze v případě, že o to objednatel výslovně požádá.

 

§ 3 Pokud jsou v rámci objednávek na přání zákazníka použita chráněná díla, hudba nebo jazyk, je objasnění všech případných práv třetích osob povinností zákazníka. Zhotovitel není povinen kontrolovat, do jaké míry obsah objednaného díla porušuje právní předpisy. V takovém případě odpovídá klient za případné nevýhody nebo škody z toho vyplývající.

 

§ 4 Odpovědnost za zanechaný zvukový a obrazový materiál lze převzít pouze do výše věcné hodnoty nosného materiálu a maximálně do 3 měsíců od fakturace.

 

§ 5 Objednatel odpovídá za škody způsobené zpracováním na externích páskách a videozáznamech do výše věcné hodnoty nosného materiálu.

§ 6 Pokud klient zanechá nenávratné nebo těžko nahraditelné zvukové a obrazové záznamy ke zpracování, předvedení apod., nese riziko klient, včetně uzavření pojištění hodnoty materiálu a zajištění zálohování.

 

§ 7 Zprostředkovatelské činnosti, jako je příjem a doručení zásilek z a do kopírky, poštovní a železniční expedice, umístění řečníků, herců apod., pokud nejsou výslovně předmětem výrobní nebo zpracovatelské zakázky, probíhají vždy v jménem a na účet objednatele, i když to není zhotovitelem výslovně uvedeno. Za takovou zprostředkovatelskou činnost dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku.

 

§ 8 Přísliby data týkající se zpracování a výrobních procesů jsou vyrobeny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, ale bez záruky. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za zpoždění způsobená společnostmi třetích stran, kopírkami atd.

 

§ 9 Za prodlení způsobené zaviněním zhotovitele v průběhu procesu zpracování nebo výroby ručí dodavatel pouze do výše svého vlastního příspěvku způsobeného zpožděním. Externí služby a nepřímé škody nejsou zahrnuty v odpovědnosti. Nedojde-li k uzavření zvláštních cenových ujednání, považují se za dohodnuté ceníkové ceny zhotovitele platné v den dodání. Ceny a ceníky jsou k dispozici kdykoli na vyžádání.

 

§ 10 Pokud jsou v rámci zakázky požadovány externí služby, tedy služby, které nelze provést vlastním zařízením a personálem studia, zhotovitel obecně neručí za kvalitu, včasnost a náklady na tyto služby.

§ 11 U zvukové a textové tvorby, které jsou vytvořeny zhotovitelem v rámci zakázky nebo poskytnuty z archivů, zůstávají veškerá práva na plnění nebo práva na rozmnožování zhotoviteli až do úplného uhrazení všech nároků z této zakázky nebo jiných zakázek objednatele. Stejně tak jakýkoli obrazový a zvukový materiál vyrobený zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem zůstává majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení. Před jakýmkoli zveřejněním prací, na kterých se zhotovitel podílel, se objednatel zavazuje předat zvukový nebo obrazový materiál. Totéž platí pro reklamu.

 

§ 12 Ve všech inscenacích, na kterých se zhotovitel podílel, se objednatel zavazuje a) zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám b) zastupovat zájmy zhotovitele (reklama, rozhovory apod.) c) činit jakákoli veřejná prohlášení o zhotoviteli pouze s souhlas udělat. d) nediskreditovat zhotovitele, e) jmenovat zhotovitele jménem tzv. „kredity“ ve všech příspěvcích souvisejících s výrobou na sociálních sítích nebo při nahrávání na různé streamovací portály. Za každé porušení vzniká smluvní pokuta a zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit. Veškeré škody z toho vyplývající nese klient.

 

§ 13 Po uzavření smlouvy jsou všechna práva k dílu vyrobenému zhotovitelem převedena na Peak Studios až do úplného zaplacení. U částek do 150 EUR je vyžadována 100% platba předem. U částek 151 € a více však minimálně 50 %. Zvukový materiál nebo „náhledová verze“ bude zpřístupněna až po zaplacení.

 

§ 13a Zhotovitel dává hotové dílo k dispozici ke stažení po dobu 7 dnů. Materiál lze v tomto období stáhnout. Po této době bude opětovné zřízení zpoplatněno náklady na archivaci a zálohování ve výši 10 eur za každé nové zřízení.

 

§ 14 Expedice a doprava materiálu všeho druhu je prováděna na náklady a riziko klienta. Balení je na našem uvážení.

§ 15 Pokud byla schůzka domluvena, musí ji klient dodržet, zrušit minimálně 2 pracovní dny před schůzkou nebo sjednanou schůzku novou. Při nedodržení této lhůty odpovídá klient za ztrátu na výdělku během vyhrazené pracovní doby ve výši 80 % vzniklé škody, včetně 15 minut „doby přípravy a 15 minut“ doby následné, nejméně však 170 € za den. . Jako základ se bere hodinová sazba 85 EUR. U stávajících projektů a schůzek k projednání projektu je třeba uhradit dalších 20 % následných nákladů na zpracování projektu. Výpočet lze nalézt v následujícím příkladu:

U příkladu projektu (album s 10 skladbami), na kterém bylo dohodnuto projektové setkání, je třeba projednat 6 skladeb pro následné zpracování. To má za následek postprodukční čas titulu například 6 × 20 minut. Například 120 % (80 hodiny x 2 € x 85 %) z celkové doby následného zpracování (20 minut) je třeba zaplatit na poplatcích za následné zpracování.

Výjimkou jsou škody způsobené vyšší mocí, úmrtím v rodině nebo jinými závažnými a doložitelnými důvody.

§ 15 písm. O schůzku je nutné vždy závazně požádat. Peak Studios potvrdí schůzku písemně e-mailem na zadanou e-mailovou adresu do 24 hodin nebo v případě potřeby poskytne 2 alternativní schůzky. Jakmile obdržíme souhlas od Peak Studios, je datum považováno za závazné.

§ 15 b) Po dokončení projektu nebo odeslání tzv. „pre“ verze má klient 7 pracovních dnů na vyjádření požadavků na změnu. Pokud jsou v mezích, tj. důvody změny nebyly dříve známy nebo zjevné, jsou zákazníkovi k dispozici zdarma 2 revize pro všechny masteringové služby, pokud nezpůsobí úplné přepracování projektu. Pro nahrávání, mixování, střih nebo ladění počítáme změny dle naší aktuální hodinové sazby, dle časového protokolu. Vyúčtování dle časového protokolu zahrnuje také telefonické poradenství a projednání projektu v průběhu projektu. Z toho je vyjmuta pověřená úvodní schůzka.

Pokud zákazník použije změny mimo toto období revize, budou tyto zpoplatněny. Bude také zpoplatněn od 3. revize. K tomu slouží aktuálně platná hodinová sazba. Výjimkou z tohoto termínu jsou alba nebo projekty s několika skladbami.

§ 16 Místem jurisdikce a plnění je Würzburg.

§ 17 Forma platby bude předem uvedena v nabídce nebo dohodnuta ústně. Vždy však uvedeno na faktuře.

§ 18 Změny smlouvy musí být provedeny písemně.

§ 19 Je-li některé ustanovení smlouvy obsahující tato ustanovení neúčinné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.

VÁŠ KONTAKT NA PEAK STUDIO

Pošlete nám zprávu - obvykle se vám do 3 hodin (v pracovní dny) ozveme zpět.

Telefonicky nás můžete zastihnout od pondělí do pátku od 09 do 20 hodin.